مزایا و کاربرد یخچال خوابیده

آیا می دانید یخچال خوابیده یا جزیره ای چه کاربردی [...]